Meny

Registrering

Kunden registrerar sig genom att fylla i registreringsformuläret. Det krävs att du som kund har registrerat dig för att få ta del av Linde Auktionstjänst tjänster. Registrering sker via Bli kund. Där erhåller kunden ett kundnummer och lösenord som sedan används för att logga in. Efter inloggning har kunden möjlighet att registrera inropsuppdrag, se budgivning mm. Kunden skall ange korrekta personuppgifter och adress samt hålla informationen uppdaterad. Genom registreringen accepteras Villkoren och Kunden åtar sig att följa de instruktioner som ges. Om ett företag anges krävs att en fysisk person med behörighet och befogenhet att binda företaget till Villkoren också är kontaktperson. Kunden är ansvarig för alla vidtagna handlingar som utförs under inloggning i Kundens namn och lösenord. Kunden har endast rätt att använda eget loginnamn och lösenord. Kunden har inte rätt att överlåta eller sälja loginnamn eller lösenord till utomstående. Kunden får heller inte tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder dennes loginnamn eller lösenord.

Användning av personuppgiftslagen (GDPR)

Insamlade personuppgifter används för att tillhandahålla, administrera och kontrollera kundnummer/mina sidor samt Din användning av dessa, liksom för att förhindra missbruk av kundnummer/mina sidor. En kunds personuppgifter används även för att tillhandahålla ett effektivare stöd och för att förbättra vårt innehåll och våra produkterbjudanden. Dessutom kan en kunds personuppgifter användas för fakturering och för att skicka viktig information till kunden. Kunden samtycker uttryckligen till att Linde Auktionstjänst får använda dennes personuppgifter för att ta kontakt och lämna information till Kunden som är särskilt anpassad för dennes intressen, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden, nyhetsbrev mm, som är relevanta för Kundens användning av Webbplatsen. Om Kunden inte önskar erhålla dessa meddelanden, kan denne tacka nej genom att skriftligen informera oss.

Katalog/ Objektsbeskrivning/ Utropspriser

Katalogens utropspriser är angivna i svenska kronor och baserade på en marknadsanpassad värdering och skall endast tjäna som vägledning för köparen. Det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga det angivna utropspriset. Uppgifter i katalogen kan komma att ändras på grund av mellankommande omständigheter. Eventuella ändringar eller tillägg meddelas vid auktionstillfället alternativt anges i objektsbeskrivningen.

Budgivning och köp onlineauktion

För att delta i budgivning krävs att kunden har ett kundnummer och därmed godkänt auktionsvillkoren. Att delta i budgivning av egna inlämnade föremål är ej tillåtet eller att manipulera budgivning genom ombud. Budgivare har rätt att lägga bud via Mina sidor. Lägsta tillåtna bud framkommer genom budstegen i villkoren. Ditt bud är alltid ett maxbud. Linde Auktionstjänst bjuder så förmånligt som möjligt upp till och med maxbudet. Det vinnande budet kan således bli lägre än angivet maxbud. Om en auktion avslutas med två lika höga bud är först inkommande det vinnande budet. Samtliga bud är bindande. Registreras ett bud inom de sista 2 minuterna innan en auktion avslutas så förlängs automatiskt budgivningen så att det åter är 2 minuter kvar till auktionen avslutas. Alla inropsuppdrag och andra meddelanden till Linde Auktionstjänst via Internet går på avsändarens risk och Linde Auktionstjänst ansvarar inte för felskrivningar, förseningar i överföringen eller andra tekniska störningar, som möjliggör utnyttjandet av Internet-tjänster. Vid tekniska störningar kan auktioner förlängas tills störningar upphört detta meddelas på hemsidan. Distans- och hemförsäljn28gslagens ångerrätt på 14 dagar gäller ej vid vinnande bud på auktion hos oss då det alltid finns möjlighet att lägga bud i våra i vår visningslokal. Vinnande bud är alltid bindande.

Avgifter

Vid köp tillkommer för varje enskilt auktionsföremål försäljnings- och inropsprovision samt slagavgift. Inropsprovision om 16 % på klubbat pris. Totalt 20% inklusive moms. Samt en slagavgift om 25 kr inklusive moms per utropsnummer. På konkursgods tillkommer även moms 25% på klubbat pris.

Följerätt

Enligt ändring (SFS 1995:1273) i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk tillkommer en avgift vid vidareförsäljning av konstverk (målningar, teckningar, skulpturer, textila bilder, grafik) och konstnärligt utformade bruksföremål (glas, keramik, silver, möbler, textilier m.m. vilka ej är framställda i flera identiskt lika exemplar). Avgiften är 5 % på klubbat pris och utgår till konstnären eller dennes efterlevande intill utgången av sjuttionde året efter konstnärens död. Det framgår av objektbeskrivningen vilka föremål som omfattas av konstnärsavgiften. Avgift utgår inte om klubbat pris inte överstiger 5 % av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (2010: 2.120 kr).

Betalning/Avhämtning

Betalning skall ske inom 7 dagar efter auktionens sluttid. Om så ej sker tillkommer påminnelseavgift 40 kr inkl. moms per inköpt objekt.
Betalning göres till Bg 676-8402. Betalningsuppgifter kan hämtas från "Min sida" på hemsidan. Det framgår också av det e-mail som skickas i samband med köpet. Vid betalning via bankgiro och Internet skall objektets nummer anges. Vid betalning via Bankgiro skall inbetalning ha kommit Kundtjänst tillhanda före avhämtning kan ske. Registrering av inbetalning via bankgiro sker normalt 2-3 arbetsdagar efter inbetalning.
Avhämtning skall ske senast 3 veckor efter köpet. Om inköpt gods ej kan inhämtas inom 3 veckor efter köpet måste Linde Auktionstjänst ovillkorligen underrättas om detta. Om inte detta sker uttages en förvaringsavgift på 40 kr inkl.moms/objekt och dygn.
Linde Auktionstjänst kan magasinera inköpt gods om det hämtas inom rimlig tid. Kostnaden för detta är individuell och avtalas från fall till fall.
Linde Auktionstjänst äger rätt att vid utebliven betalning häva köpet och erhålla ersättning för skada eller sälja om föremålet för köparens räkning utan underrättelse härom till köparen till det utrops- och bevakningspris som Linde Auktionstjänst finner lämpligt. Vid omförsäljning äger Linde Auktionstjänst rätt att från erhållna belopp tillgodogöra sig ersättning för fordringar samt kostnader för försäljning av föremålet. Efter avräkning kommer eventuellt överskjutande belopp att redovisas till köparen. Om försäljningspriset inte förslår att täcka Linde Auktionstjänsts fordringar och kostnaden för omförsäljning skall köparen erlägga mellanskillnaden.

Bildåtergivning

Linde Auktionstjänst äger rätt att fotografera eller på annat sätt avbilda föremål för trycksaker, annonser och annan dokumentation. Fotografier och andra avbildningar är Linde Auktionstjänsts egendom och kan användas för ändamål som inte har samband med försäljningsuppdraget.

Exporttillstånd

Enligt lag (1988:950) om kulturminnen m.m. krävs tillstånd för utförsel av vissa äldre svenska och utländska kulturföremål. För kulturföremål som skall föras ut ur EU krävs dessutom ett särskilt exporttillstånd enligt Rådets förordning (EEG) nr 3911/92. Tillstånd söks via Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm.

Ansvar för fel

Samtliga föremål säljs i befintligt skick. Det åligger köparen att genom egen undersökning av föremålet innan auktionstillfället noggrant undersöka och bedöma föremålets skick och beskaffenhet. Uppgift i katalog angående t ex upphovsman, äkthet, ålder, teknik och skick är endast vägledande för köparen vid dennes undersökning av föremålen. Om Linde Auktionstjänst efter begäran av köparen har lämnat en konditionsrapport över ett föremåls allmänna kondition och eventuella skador, lagningar m m, skall sådana uppgifter i likhet med kataloguppgifter endast tjäna som vägledning för köparen och befriar inte köparen från dennes undersökningsplikt. Är väsentlig uppgift i katalogen direkt vilseledande, kan detta utgöra grund för hävning av köpet. Katalogbeskrivningen kan komma att ändras på grund av mellankommande omständigheter. Linde Auktionstjänst ansvarar inte under några omständigheter för naturligt slitage, smärre skador och defekter, eventuell uppfodring av dukar, ramars kondition naturliga förändringar i material såsom exempelvis blekning av papper och sprickbildningar i trä som oavsiktligen förbigåtts vid katalogiseringen och således inte utgör grund för reklamation. Ur och urverk säljes som konstföremål och Linde Auktionstjänst ansvarar ej för att de fungerar tekniskt som tidmätare. Eventuella fel skall reklameras omedelbart efter det att köparen märkt (eller bort märka) felet, dock senast inom 10 dagar efter auktionsdagen. Reklamation avseende uppgift om upphovsman skall dock ske senast inom 3 år från auktionsdagen.

Ansvar

Linde Auktionstjänst ansvar gentemot köparen är alltid begränsat till prisavdrag eller till att som mest återbetala det klubbade priset jämte provision, mervärdesskatt och eventuell droit de suite. Linde Auktionstjänst ansvarar således inte för direkta eller indirekta skador som köparen kan drabbas av.

Tvist

Eventuella tvister skall avgöras enligt svensk lag och vid Örebro tingsrätt.